Ragulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 • 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 • „Sprzedający” – Car Heed Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000990640, NIP: 8952246623, tel. kontaktowy: +48 697 129 405 / +48 608 279 055 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, adres e-mail: sklep@carheed.pl;
 • „Sklep internetowy” – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem URL: sklep.carheed.pl;
 • „Zamawiający” – osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
 • „Użytkownik” – każda osoba korzystająca ze strony www Sklepu internetowego;
 • „Towar” lub „Towary” – nowe rzeczy (ruchomości) oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej lub hurtowej w Sklepie internetowym;
 • „Cena” – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego;
 • „Zamówienie” – zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 • „Strona Towaru” – podstrona na stronie www Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru;
 • „Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym, z wykorzystaniem strony www Sklepu internetowego;
 • „Konto Zamawiającego” – narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie www Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła;
 • „Login” – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;
 • „Hasło” – ciąg znaków, liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;
 • „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 • „Ustawa” – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
 • „Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.
 3. Informacje podane na stronie www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, lecz stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.
 4. Wszystkie podane na stronie www Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Wszystkie Towary oferowane na stronie www Sklepu internetowego do sprzedaży są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Widoczne na zdjęciach na Stronach Towarów kolory mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych. Podane na Stronach Towarów inne ich cechy mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony sklep.carheed.pl przez Zamawiających, Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., a także wykorzystywania strony www Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.
 7. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem: urządzeniem z dostępem do Internetu, przeglądarką internetową, aktywnym kontem e-mail oraz numerem telefonu.
 8. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie www Sklepu internetowego. Wszystkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie www Sklepu internetowego.
 • 3. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta Zamawiającego, a także na udostępnieniu usługi newsletter.
 2. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z usługi newsletter możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas rejestracji Konta Zamawiającego odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu Zamówienia lub wprowadzi adres e-mail w odpowiednie pole udostępnione przez Sprzedającego na stronie www Sklepu internetowego w zakładce newsletter.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oświadczeń następujących treści:
  1. „przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie”,
  2. „dane zawarte w formularzu kontaktowym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich”.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego.
 6. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 7. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Powinien w takim przypadku kliknąć w link otrzymany w każdej wiadomości o rezygnacji z subskrypcji z newslettera lub skontaktować się ze Sprzedającym.
 8. Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczna przez Sprzedającego. Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej Login Użytkownika i krótki opis zaistniałego problemu na adres e-mail lub pisemnie na adres Sprzedającego.
 9. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
 • 4. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych, adresu do doręczeń, numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail), zaznaczeniem wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłaniem tak wypełnionego Zamówienia z panelu zakupów Sklepu internetowego, a także potwierdzeniem przez Zamawiającego zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego.
 2. Dokonując Zamówienia, Zamawiający może, ale nie musi zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć Konto Zamawiającego, tak, aby przy kolejnych Zamówieniach nie podawać każdorazowo danych osobowych wskazanych w ust. 1. powyżej. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu.
 3. Zamawiający proszony jest o dokonywanie niezwłocznej aktualizacji swoich danych podanych w trakcie rejestracji przy pomocy formularza dostępnego w Koncie Zamawiającego.
 4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont Zamawiających innych Zamawiających oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Zamawiającego.
 5. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
  1. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, a także dokonanie wyboru szczegółowych parametrów charakterystycznych dla danego Towaru spośród dostępnych na Stronie Towaru,
  2. wprowadzenie danych: imienia i nazwiska / nazwy firmy, adresu zamieszkania / adresu siedziby, numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu dostawy Towarów oraz ewentualnie, o ile Zamawiający zgłasza takie żądanie, danych do faktury VAT,
  3. potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami Regulaminu poprzez odznaczenie tego faktu w panelu Zamówień, wpisanie ewentualnych uwag lub komentarzy skierowanych do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole,
  4. dokonanie wyboru sposobu dostawy Towarów, metody płatności.
 6. Możliwe jest także dokonanie Zamówienia drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@carheed.pl. W takim przypadku, Zamawiający proszony jest o podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, o których mowa w ust. 5. lit. b. powyżej. W przypadku Zamówienia złożonego drogą elektroniczną do skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest uprzednie potwierdzenie przez Sprzedającego treści proponowanej Umowy sprzedaży poprzez jego wysłanie na podany przez Zamawiającego adres e-mail.
 7. Każde Zamówienie jest potwierdzane drogą elektroniczną przez Sprzedającego. W przypadku braku możliwości kontaktu z Zamawiającym, ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail, Zamówienie zostanie anulowane w ciągu 7 dni od daty złożenia Zamówienia.
 8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili nadania Zamówieniu numeru.
 9. Składając Zamówienie Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia w Sklepie internetowym.
 10. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania konta Zamawiającego w sklepie internetowym, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkim swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.
 • 5. FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY
 1. W Sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności: P24NOW, BLIK, Przelew online, Karty płatnicze, Płatności walutowe, Apple Pay, Google Pay, eRaty, Portfele , PayPo, Visa Mobile. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedającego.
 2. Zamówienia dokonane w Sklepie internetowym wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Podstawowy koszt dostawy danego Towaru wskazany jest pod ceną tego Towaru. Całkowity koszt dostawy uzależniony jest od wybranej przez Zamawiającego formy dostawy i widoczny jest po dodaniu Towarów do koszyka oraz przejściu do następnego kroku. W przypadku zamówienia większej liczby produktów, naliczona zostanie wyłącznie jedna opłata za dostawę. Szczegółowe informacje na temat kosztów dostawy widoczne są w zakładce Dostawa na stronie www Sklepu internetowego.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami wysyłki, w tym także przesyłki zwrotnej, w przypadku nieodebrania przesyłki z zamówionymi Towarami lub podania błędnego adresu w Zamówieniu. Jednakże, jeśli Zamawiający jest Konsumentem, postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w sytuacji zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez Konsumenta lub za które Konsument nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie  przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.
 • 6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 1. Sklep internetowy realizuje dostawy w ciągu 24 godzin na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Współpracę Sprzedającego z dostawcami Zamawiający mogą zobaczyć na stronie www Sklepu internetowego. 
 2. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe przez całą dobę, jednak Sprzedający nie realizuje Zamówień w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Realizacja Zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania zapasów Towarów w magazynie Sprzedającego i jego dostawców, dlatego jeśli w Zamówieniu znajdą się Towary w danej chwili niedostępne, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego drogą elektroniczną lub telefoniczne. Zamawiający ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia i anulowania Zamówienia, w przypadku gdy:
  1. formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych,
  2. Zamawiający nie dokona płatności wymaganej kwoty na konto Sprzedającego w terminie określonym w niniejszym Regulaminie lub przesyłka nie zostanie odebrana przez Zamawiającego.
 5. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów oraz zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych Towarów. W przypadku nieodebrania Towarów w uzgodnionym terminie, Zamawiający zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Sprzedającemu na podstawie art. 354 § 2 w zw. z art. 486 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w szczególności zobowiązany jest do zwrotu Sprzedającemu poniesionych kosztów transportu.
 6. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, o ile Zamawiający wskazał w treści Zamówienia dodatkowe informacje, w szczególności NIP. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.
 8. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie Internetowym.
 • 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Wszelkie odniesienia skierowane w niniejszym paragrafie do Konsumenta dotyczą również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Zgodnie z art. 27. Ustawy, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego (ul. Granitowa 222, 52-235 Wrocław, adres e-mail: sklep@carheed.pl o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub drogą elektroniczną). Zamawiający będący Konsumentem, może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu będącemu Konsumentem prawa odstąpienia od umowy nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Zamawiającemu będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Zwracane Towary Zamawiający proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: Granitowa 222, 52-235 Wrocław, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Zamawiający będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z art. 27 Ustawy, Konsument zobowiązuje się do zwrotu towaru w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiadającym wymogom opakowania oryginalnego oraz oddanie go w stanie niepogorszonym pod rygorem poniesienia kosztów związanych z niewłaściwym zabezpieczeniem towaru przez kupującego.
 8. Zamawiający będący Konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
 9. Zgodnie z postanowieniami art. 38. Ustawy Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży,
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • 8. REKLAMACJE
 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Zamawiający może złożyć reklamację bezpośrednio do Sprzedającego, przesyłając ją drogą elektroniczną: sklep@carheed.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego: ul. Granitowa 222, 52-235 Wrocław.
 3. Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego, proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub faktury VAT).
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu zapłaconej ceny. W przypadku udzielenia przez Sprzedającego rabatu, zwrotowi podlega cena sprzedaży po uwzględnieniu udzielonego i/lub wypłaconego przez Sprzedającego rabatu.
 6. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji.

 

 • 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w Zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”), a także ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Sprzedający informuje, że dane osobowe Zamawiającego, który dokonał płatności za nabywane Towary, są przekazywane spółce PayPro S.A., jako administratora danych, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935 , NIP 7792369887, Regon 301345068. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayPro S.A..
 3. Sprzedający informuje, że dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu: skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz dostawy Towaru pod wskazany przez Zamawiającego adres. Za zgodą Zamawiającego lub Użytkownika jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Zamawiający ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedającego dane osobowe, do ich zmiany lub do całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.
 4. Sprzedający szanuje prawa Zamawiającego do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym https://sklep.carheed.pl/polityka-prywatnosci wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz Ustawy.

 

Nowe auto?

Nie ma większej radości, niż wsiadanie do swojego samochodu z uczuciem, że wciąż jest jak nowe. Brzmi jak niemożliwe? Nie z nami! Dzięki szerokiej wiedzy, dostępie do wysokiej jakości produktów oraz doświadczeniu, potrafimy zatrzymać tę radość na dłużej! Jeśli więc wszedłeś w posiadanie nowego pojazdu umów się z nami na spotkanie – zatrzymamy czas również w Twoim samochodzie!

Koszyk
Scroll to Top